הזכות להגשת השגה וערר

הזכות להגשת השגה וערר, חוקקה על פי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית תשל"ו 1976).
על פי חוק זה, רשאי כל מי שחויב בתשלום לארנונה כללית, להגיש תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום, השגה בכתב למנהל הארנונה, על יסוד טענה מטענות אלה:

  • הנכס שבגינו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
  • בהודעת התשלום נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
  • המשיג אינו ה"מחזיק" בנכס.

הגשת השגה

את ההשגה יש למלא בטופס השגה וערר, לצרף את המסמכים התומכים בבקשה אם ישנם.

מענה להשגה: מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה. ועדת הערר רשאית להאריך את מועד מתן התשובה ב- 30 יום נוספים.

מנהל הארנונה במועצה האזורית עמק המעיינות הוא אסף ברמי.

שימו לב! הגשת השגה אינה עילה לעיכוב התשלום או לדחייתו. 

הגשת ערר על דחיית השגה

מחזיק, שהשגתו נדחתה על ידי מנהל הארנונה, רשאי להגיש ערר מנומק על ההחלטה בפני ועדת ערר לענייני הארנונה הכללית, תוך 30 יום מקבלת תשובת מנהל הארנונה.
עורך דין המגיש ערר יצרף ייפוי כוח מטעם הנישום.
את הערר יש למסור בחמישה עותקים בצירוף תשובת מנהל הארנונה למזכירת וועדת ערר במחלקת הגבייה. חומר שלא יוגש לוועדת ערר כנדרש, לא יטופל עד הגשת כל המסמכים הדרושים.

הגשת ערעור בפני בית המשפט המחוזי

על החלטת ועדת הערר ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים תוך 45 יום מיום מסירת ההחלטה למערער.

שעות קבלת קהל

מענה טלפוני עד 22:00 בלילה וביום שישי עד 12:30 – בטלפון 04-6848111
בימים א' – ה' בשעות 09:00 – 12:00
בימים א', ג', ה' בשעות 13:00 – 15:00
במתחם המועצה האזורית, בסמוך למשרדי המועצה דתית

עדיפות בקבלת קהל תינתן למי שהזמין תור מראש. לזימון תור>> 

פרטי יצירת קשר

יניב יפרח
מנהל מחלקת גביה

מוקד גביה
מוקד גביה

מרגלית בלום
גביה, אחראית שומה

בת אל נחום
גביה, אכיפה, הוצל"פ

שני נחום
גביה, קופה ראשית, תשלומים, הוראות קבע ואשראי

נוי הס
גביה, החלפת משלמים, מים וביוב

עדן מויאל
גביה, רכזת הנחות, פיקוח