נוהל מס' 55 – מתן רישיון לעיסוק ברוכלות

1. המועצה תאפשר קיום רוכלות במקומות הבאים:
     1.1 בתוך שטח יישובי המועצה, בכפוף לקבלת אישור ראשוני מהוועד המקומי ו/או האגודה של היישוב.
1.2 בשטחים אשר מחוץ ליישובי המועצה יידרש אישור ראשוני של "מחזיק הקרקע".
1.3 במרחב פארק המעיינות ב- 2 מקומות:
1.3.1 עין מודע – יותר רישיון  לרוכל אחד באישור מקדים של מנהלת פארק המעיינות.
1.3.2 "הבריכה המשולשת" – יותר רישיון לרוכל אחד באישור  מקדים של מנהלת פארק המעיינות.
1.4 באירועים מאושרים תחת כיפת השמיים בהתאם לנוהל "רישיון עסק באירועים תחת כיפת השמים" (נוהל מס'55).

2. מדיניות המועצה  למתן רישיון עסק ברוכלות:
במידה והמועצה תקיים מכרז לעסקי רוכלות, תינתן עדיפות לתושבי המועצה.
לא תותר רוכלות במקומות בהם קיים חשש להפרעה לתנועה ו/או חשש בטיחותי להולכי רגל ו/או לכלי רכב. כגון – בקרבת צמתים, בתחנות אוטובוסים, שולי כבישים.
לא תותר רוכלות בסמוך לעסקים קבועים המוכרים מוצר דומה.
לא תותר רוכלות באותו תא שטח לאותו סוג מוצר.

המועצה, על פי שיקול דעתה,  תתיר לרוכל/מספר רוכלים למכור באותו תא שטח בתנאי  שהם מוכרים מוצרים שונים .

לא תתבצע פגיעה/שימוש במתקנים, עצים, וכל דבר אחר שאינו בבעלותו של הרוכל.

רישיון הרוכלות הינו למקום אחד בלבד בזמן נתון. לא ניתן לפצל את ההיתר.

המועצה יכולה להגביל את מספר המקומות המותרים לרוכל ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.

לא תותר רוכלות נייחת.

המועצה תבצע פעולות אכיפה למניעת רוכלות שאיננה חוקית.

תנאים לקבל רישיון לעסוק ברוכלות:

על הרוכל להציב במקום פח אשפה, אשר יפונה על ידו, בסיום עבודתו היומית.

הרוכל יהיה אחראי על ניקיון שטח הרוכלות כפי שיוגדר לו במועצה בעת קבלת הרישיון.

לא תותר הצבת שילוט מקומי נייח.

המועצה תבצע פיקוח על מקבל רישיון העסק, במידה ולא יעמוד בתנאיו  צפוי לקנס ואף לביטולו.

המועצה איננה מתחייבת לחדש רישיון לעסק ברוכלות שפג תוקפו.

כל רוכלות מזון ומשקאות מחייבת אישור של תברואן המועצה האזורית.

על פי שיקול דעת המועצה, יוגבל הרישיון שיינתן לתקופות קצובות בשנה, ימי עבודה בשבוע ושעות פעילות  במהלך היום.

תוקפו של רישיון העסק ברוכלות יינתן לשנה אחת בלבד.

מידע כללי:

הבקשות לעסוק ברוכלות באירוע חד- פעמי חובה להגיש, בקשה לרישיון עסק,  עד 30  יום לפני המועד המבוקש למחלקת רישוי עסקים.

חוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968, מחייב כל עסק המופיע בצו רישוי עסקים בקבלת רישיון עסק לפתיחתו ולניהולו.

רישיון העסק ניתן על ידי הרשות המקומית, לאחר אישור הגורמים המקצועיים.

הפעלת "עסק טעון רישוי",  ללא רישיון מהווה עבירה על החוק.

הסמכות והפיקוח נתונות בידי מנהל מחלקת רישוי עסקים והפקחים לחוקי עזר ורישוי עסקים.

1. המועצה תאפשר קיום רוכלות במקומות הבאים:

1.1. בתוך שטח יישובי המועצה, בכפוף לקבלת אישור ראשוני מהוועד המקומי ו/או האגודה של היישוב
1.2. בשטחים אשר מחוץ ליישובי המועצה יידרש אישור ראשוני של "מחזיק הקרקע".
1.3. במרחב פארק המעיינות ב- 2 מקומות:
1.3.1. עין מודע – יותר רישיון  לרוכל אחד באישור מקדים של מנהלת פארק המעיינות.
1.3.2. "הבריכה המשולשת" – יותר רישיון לרוכל אחד באישור  מקדים של מנהלת פארק המעיינות.
1.4. באירועים מאושרים תחת כיפת השמיים בהתאם לנוהל "רישיון עסק באירועים תחת כיפת השמים" (נוהל מס'55).

2. מדיניות המועצה  למתן רישיון עסק ברוכלות:

2.1. במידה והמועצה תקיים מכרז לעסקי רוכלות, תינתן עדיפות לתושבי המועצה.
2.2. לא תותר רוכלות במקומות בהם קיים חשש להפרעה לתנועה ו/או חשש בטיחותי להולכי רגל ו/או לכלי רכב. כגון – בקרבת צמתים, בתחנות אוטובוסים, שולי כבישים.
2.3. לא תותר רוכלות בסמוך לעסקים קבועים המוכרים מוצר דומה.
2.4. לא תותר רוכלות באותו תא שטח לאותו סוג מוצר.
2.5. המועצה, על פי שיקול דעתה,  תתיר לרוכל/מספר רוכלים למכור באותו תא שטח בתנאי  שהם מוכרים מוצרים שונים .
2.6. לא תתבצע פגיעה/שימוש במתקנים, עצים, וכל דבר אחר שאינו בבעלותו של הרוכל.
2.7. רישיון הרוכלות הינו למקום אחד בלבד בזמן נתון. לא ניתן לפצל את ההיתר.
2.8. המועצה יכולה להגביל את מספר המקומות המותרים לרוכל ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
2.9. לא תותר רוכלות נייחת.
2.10. המועצה תבצע פעולות אכיפה למניעת רוכלות שאיננה חוקית.

3. תנאים לקבל רישיון לעסוק ברוכלות:

3.1. על הרוכל להציב במקום פח אשפה, אשר יפונה על ידו, בסיום עבודתו היומית.
3.2. הרוכל יהיה אחראי על ניקיון שטח הרוכלות כפי שיוגדר לו במועצה בעת קבלת הרישיון.
3.3. לא תותר הצבת שילוט מקומי נייח.
3.4. המועצה תבצע פיקוח על מקבל רישיון העסק, במידה ולא יעמוד בתנאיו  צפוי לקנס ואף לביטולו.
3.5. המועצה איננה מתחייבת לחדש רישיון לעסק ברוכלות שפג תוקפו.
3.6. כל רוכלות מזון ומשקאות מחייבת אישור של תברואן המועצה האזורית.
3.7. על פי שיקול דעת המועצה, יוגבל הרישיון שיינתן לתקופות קצובות בשנה, ימי עבודה בשבוע ושעות פעילות במהלך היום.
3.8. תוקפו של רישיון העסק ברוכלות יינתן לשנה אחת בלבד.

4. מידע כללי:

4.1. את הבקשות לעסוק ברוכלות באירוע חד- פעמי חובה להגיש, בקשה לרישיון עסק,  עד 30  יום לפני המועד המבוקש למחלקת רישוי עסקים.
4.2. חוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968, מחייב כל עסק המופיע בצו רישוי עסקים בקבלת רישיון עסק לפתיחתו ולניהולו.
4.3. רישיון העסק ניתן על ידי הרשות המקומית, לאחר אישור הגורמים המקצועיים.
4.4. הפעלת "עסק טעון רישוי",  ללא רישיון מהווה עבירה על החוק.
4.5. הסמכות והפיקוח נתונות בידי מנהל מחלקת רישוי עסקים והפקחים לחוקי עזר ורישוי עסקים.

יעקב קדוש
מנהל מח' אחזקה ותברואה
04-6848172
04-6848307
מורן פרץ
מזכירת אגף שפ"ע ורכזת רישוי עסקים
04-6848170
04-6848307