• על פי החוק, ישנם עסקים הטעונים רישוי עסק. רישיון העסק נועד לשמור על בריאות הציבור, ביטחון שלום הציבור, איכות נאותה של הסביבה, בטיחות וגהות של העובדים ומניעת מפגעים ומטרדים.
  • רישיון לניהול עסק הינו אישור הניתן ממחלקת רישוי עסקים במועצה, לבעלי עסק, המתיר את פתיחתו וניהולו לפי חוקים, תקנות ותנאים מכוח חוק רישוי עסקים.
  • הרישיון ניתן לבעלי העסק המנהלים בפועל את העסק או האחראים לניהולו (אין קשר הכרחי בין בעלי העסק ובעלי הנכס). הבעלות של העסק מוגדרת לפי הרשום בטופס הרישיון שהוצא מטעם הרשות.
  • ניהול עסק ללא רישיון הוא עברה שבגינה ננקטים הליכים פליליים.
  • לפרטים נוספים על חוק רישוי עסקים היכנסו לאתר משרד הפנים>>
  • לפני פתיחת עסק יש לוודא שהעסק המבוקש מופיע ברשימת העסקים הטעונים רישוי >>
  • אם יש ספק באשר לצורך ברישיון עסק, פנו אלינו ונשמח לעזור על פי הפרטים המופיעים מטה.
  • רישיון עסק מקדם את העסק – גופים ציבוריים רבים נמנעים מלהתקשר עם עסק טעון רישוי שאין ברשותו רישיון ולכן ללא רישיון עלולה להיפגע הפעילות העסקית. בנוסף לכל אלה, בשעת צרה, ללא הרישיון ייתכנו לעתים קשיים לקבל כספים המגיעים לך מחברת הביטוח.
  • אי ביצוע הדרישות יגרור סירוב למתן הרישיון. אנו ממליצים שלא לעשות כל צעד בעל משמעות כלכלית, כולל חתימה על חוזה ושינויים בעסק, לפני שנבדק כי יהיה ניתן לנהל במקום את העסק המבוקש ולהוציא רישיון עסק.
יעקב קדוש
מנהל מח' אחזקה ותברואה
04-6848172
04-6848307
מורן פרץ
מזכירת אגף שפ"ע ורכזת רישוי עסקים
04-6848170
04-6848307