ייעוד האגף:

 • קידום תהליכי צמיחה בכלל יישובי המועצה והבאת אוכלוסייה חדשה.
 • גיבוש ויישום תכניות לצמיחה אזורית.
 • מיקוד וסנכרון בין מחלקות ואגפי המועצה כדי לטייב את מאמצי הצמיחה.
 • חיזוק הזיקה, הקשר והשותפות בין המועצה הישובים והנהגות היישובים.
 • פיתוח תהליכי עבודה שמטרתם טיוב מתן השרות לתושב ולישובים.
 • העצמה, התמקצעות והצמחת מנהיגות בישובים.

האגף מכיל בתוכו את המחלקות הבאות:

 • מחלקה לצמיחה דמוגרפית – מלווה את היישובים בתהליכי התכנון והחשיבה בכל הקשור לצמיחת היישוב. הגדרת הצרכים של היישוב והנקלטים, קצב הקליטה, יצירת מבנה אירגוני מתאים לשלבי הצמיחה.
 • מחלקת קליטה – לווי ועדות הקליטה, הקבלה מבחינה מקצועית – תכנים, אופי עבודה, התמודדות עם דילמות.
 • מחלקה לפיתוח קהילתי – מלווה את הישובים, את בעלי התפקידים , הקמת צוותי עבודה,הובלת תהליכים ביישובים, שיתוף ציבור, שותפות בהובלת קורס להצמחת מנהיגות אזורית.
 • יחידת מידע ותכנון אסטרטגי – איסוף מידע רלוונטי מהישובים לטובת קידום הצמיחה מתוך מטרה להוות כלי לקבלת החלטות וזיהוי מוקדים שיש לעסוק בהם ברמת היישוב הבודד וברמה האזורית. (דמוגרפי, מבני ציבור, תעסוקה, מצב תבע ומגרשים לשיווק). ניתוח החלטות ממשלה והשפעתן על המרחב.
 • מחלקת יישובים – עבודה עם הישובים בכל הקשור לניהול השוטף של הוועד המקומי בהתאם לצו המועצות המקומיות (אזוריות) 1958.
 • קידום התיישבות – סיוע וקיצור תהליכים בירוקרטיים שונים מול מוסדות המדינה בכל הקשור לתהליכי בניית בית הקבע, קבלת הסכמי פיתוח מרמ"י.
 • מרכז "מעברים כנרת מעיינות" – מתן סיוע בתחום התעסוקה, היזמות ועידוד כלכלה מקומית.

פרטי יצירת קשר

מזכירת אגף קהילה ומוקד מידע לקליטה

בת עמי זיידל
מנהלת אגף קהילה

דיתי הרפז
מנהלת מח' יישובים וצמיחה דמוגרפית

דוד ריכטר
תחום פיתוח יישובים

אפרת פולק
מנהלת המח' לפיתוח קהילתי

נטעלי גונן שלו
פיתוח קהילתי

תאיר קליימן
מנהלת מח' מידע ותכנון אסטרטגי

גדעון ישראלי
קידום התיישבות

אביטל צור
פרויקטורית מלווה עולים